’’Shqiptarët për shqiptarët dhe shqiptari për Shqiptari’’

APARATI QËNDROR DREJTUES

KREU III 

STRUKTURA E BRENDSHME DHE FUNKSIONIMI I ORGANIZATËS

Neni 24 – Struktura (organet) e brendshme dhe funksionimi i organizatës


Organizata do të ketë strukturat (organet) e brendshme të saj si mëposhtë:

1. Kongresi Botëror Shqiptar (Asambleja e Përgjithshme)

2. Këshillin Ndërkombëtar Drejtues dhe Ekzekutiv KNDE, i cili përbëhet nga:

A. Aparati Qëndror Drejtues, i cili gjithashtu përbëhet nga:

a) Presidenti – Dr. Jurgen Malaj (Suedi)

c) Sekretari i Përgjithshëm – Msc. Adelina Shehu (Gjermani)

ç) Zëvendës Presidenti – Inxhinier Lirim Rrustaj (Norvegji)

d) Komisioneri i Departamentit të Financave dhe Çështjeve Juridike - PhD Endri Nakaj (Belgjikë)

dh) Kryekomisioneri i Këshillit të të Urtëve - Hysen Perlesha (Mbretëria e Bashkuar)

B. Bordi i Administrimit dhe Organizimit:

 1. Zëdhënësi

 2. Koordinatori i Përgjithshëm – Prof. Dr. Aleksandër Simoni (France)

 3. Sekretare në Marrëdhëniet me Jashtë – Xhesika Dida (Switzerland)

 4. Sekretar i Kongresit Botëror Shqiptar

 5. Komisioneri për Dhomën e Akademikëve dhe Intelektualëve

 6. Komisioneri për Dhomën e Biznesit dhe Investitorëve

 7. Komisioneri për Barazinë Gjinore dhe Diskriminimin

 8. Komisioneri për Historinë, Kulturën dhe Shkollat e Gjuhës Shqipe

 9. Drejtori i Komisionit të Sigurisë, Mobilizimit dhe Inteligjencës Shqiptare.

 

3. Struktura e organizatës në selitë e tjera

(Këshillit Rajonal Drejtues për Komunitetin Shqiptar në shtete të ndryshme)

 1. Kryetar

 2. Sekretar

 3. Zëvendës Kryetar

 4. Koordinator

 5. Komisioneri i Departamentit të Financave dhe Çështjeve Juridike

 6. Komisioneri i Këshillit të të Urtëve

 7. Zëdhënës

 

3. Këshilli Ndërkombëtar i të Urtëve, Akademikëve dhe Intelektualëve Shqiptarë

4. Komisioni Ndërkombëtar i Orientimit: i përbërë nga 5 (pesë) persona që janë titullarë të strukturave të organizatës, ku Zëvendës Presidenti është edhe Kryetari i Komisionit Ndërkombëtar të Orientimit.

5. Dhoma e Sipërmarrjeve, Kapitaleve dhe Investitorëve

6. Departamenti i Financave dhe Çështjeve Juridike

7. Komisioni i Sigurisë, Mobilizimit dhe Inteligjencës Shqiptare

8. Dhoma Ndërkombëtare e Shkollave Shqipe

9. Dhoma Ndërkombëtare e Grave dhe Vajzave Shqiptare

10. Presidenti i nderit

 

VI. PËRQASJET E ORGANIZATËS

 

Organizata jonë në parim të përgjithshëm është për një Shqiptari:

- më një drejtësi dhe mësim të nxjerrë nga e shkuara e saj

- të bashkuar me trojet e veta natyrale,

- me demokraci të brendshme funksionale

- me drejtësi shtetërore dhe shoqërore

- me standart dhe mirëqënie të lartë sociale

- me trashëgimi të gjithanshme brez pas brezi

- si dhe për një Shqiptari të mirë integruar në strukturat Euro-Atlantike.

 

Gjithashtu, ne synojmë me rolin tonë për një Shqiptari me barazi ekonomike dhe politike me vendet e Bashkimit Europian.

Kërkojmë gjithashtu, trashëgiminë e kulturës, gjuhës shqipe, vlerave, traditave autentike, simboleve dhe pasurive tonë kombëtare brez pas brezi si dhe mbrojtjen, lobimin dhe garantimin e lirive dhe të drejtave të shqiptarëve kudo, që jetojnë dhe punojnë anembanë botës.

 

VII. BASHKËPUNUESIT DHE FINANCUESIT

 

Neni 6 – Veprimtaria ekonomike
 

Shoqata mund të ushtroj dhe veprimtari ekonomike pa qënë nevoja që të krijojë një subjekt për qëllimet dhe synimet e saj, me kusht që kjo veprimtari të jetë në përputhje me qëllimet e organizats dhe të ardhurat e saj të përdoren për përmbushjen e qëllimeve të përcaktuara në statut dhe në aktin e themelimit.

 

Neni 7 – Mjetet

 

Mjetet për të cilat shoqata do të realizoj qëllimin dhe synimin e saj janë si mëposhtë :

1. Kuotat e pagimit të anëtarësisë.

2. Lobimi pranë institucioneve dhe personave me influenc financiare dhe kapitalesh.

3. Kontakte të vazhdueshme me rrjete kombëtare dhe ndërkombëtare që veprojnë në këtë fushë.

4. Bashkëpunim me institucionet shtetërore dhe private brenda dhe jashtë vendit.

5. Trajnimi i stafit të organizatës dhe organizimi i seminareve, takimeve, aktiviteteve të shumë llojeve për të shkëmbyer eksperienca me organizatat e tjera brenda dhe jashtë vendit.

6. Nxjerrja e publikimeve për të pasqyruar veprimtarinë e organizatës.

7. Krijimi i grupeve të punës me specialist të kualifikuar për implementimin e projekteve.

8. Çdo lloj aktiviteti tjetër që do të jetë në dobi dhe në mbështetje të qëllimit dhe misionit të vet organizatës.

 

Neni 8 – Ndalimi i shpërndarjes së fitimeve


Të ardhurat nga aktiviteti i ligjshëm i organizatës do të përdoren ekskluzivisht për zhvillimin e objektivave dhe qëllimet e saj.

Nuk lejohet asnjë formë e shpërndarjes së fitimit ose e përfitimit financiar dhe material nga të ardhurat dhe fitimet e organizatës prej personave që janë subjekte të statutit dhe aktit themelues, përveç detyrimeve që janë në formën e pagave, shpërblimeve dhe kompensimeve, që rrjedhin nga kontrata e punës ose kontrata të tjera të ngjashme me të në mbulimin e shpenzimeve të kryera me porosi dhe për llogari të organizatës kur kjo është e mundur dhe në varësi të gjendjes ekonomike të organizatës.

KREU IV

TË ARDHURAT E ORGANIZATËS DHE ADMINISTRIMI I TYRE

 

Neni 61 – Të ardhurat e organizatës


Të ardhurat e organizatës do të sigurohen nga:

1. Të ardhurat dhe financimet nga donatorë të ndryshëm vendas dhe të huaj.

2. Dhuratat, asistencat dhe programet e financuara nga organizata, institucione ndërkombëtare vendase dhe fondacione të huaja.

3. Të ardhurat nga vet aktiviteti i organizatës.

4. Kuotat vjetore të anëtarësisë.

 

Neni 62 – Administrimi i të ardhurave


Rregullat dhe metodat për administrimin financiar të të ardhurave do të përcaktohen në një rregullore të posaçme marrë nga më shumë se gjysma e anëtarëve të Aparati Qëndror Drejtues. Të ardhurat e organizatës përdoren nga organet drejtuese në përputhje me rregulloren përkatëse të miratuar nga Aparati Qëndror Drejtues me qëllim për t’i shërbyer objektivave të organizatës.

 

 

AKTIVITETET E WAC NË 2020

 

Aktiviteti dhe projekti më i rëndësishëm i organizatës për vitin 2020 është padyshim projekti mbarëkombëtar dhe historik: ’’me delegatë shqiptar nga mërgata shqiptar anembanë botës si dhe nga të gjitha trevat shqiptare.

Rreth 65% e buxhetit vjetor (2020) të organizatës do të përdoret për realizimin dhe mbarëvajtjen e këtij kuvendi por edhe për zbatimin e vendimeve të tij pas projektit. Në fund të muajit tetor të këtij viti do të mbahen edhe zgjedhjet e përgjithshme brenda organizatës duke rritur kështu cilësinë si dhe përkushtimin e strukturave në realizimin e vendimeve të të nënshkruar nga delegatët pjesëmarrës të

 

SELIA QËNDRORE DHE KONTAKTI
Neni 11 – Selia Qëndrore

WORLD ALBANIAN CONGRESS  W.A.C


Organizata ka selinë e saj qëndrore në Suedi, në adresën: ’’Handelsmansgatan 10B, P.O/BOX: 252 49, Helsingborg, Sverige (Suedi, P.O BOX: 252 49)’’

Organizata mund të ketë edhe seli të tjera zyrtare brenda dhe jashtë territorit të Suedisë dhe Shqipërisë.

Website: www.walbc.com  ose  www.worldalbaniancongress.org

Email: info@walbc.com  ose  info@worldalbaniancongress.org

Telephone: + 46 79 33 77 837

Address/Headquarter: Handelsmansgatan 10B, P.O.Box: 252 49 Helsingborg, Sverige

Për shumë informacion rreth nesh dhe për të parë galerinë e fotove dhe videove tona: www.walbc.com ose www.worldalbaniancongress.org

Rrjetet Sociale të World Albanian Congress

Faqja Zyrtare në Facebook: World Albanian Congress

Instagram: worldalbaniancongress

Twitter: @WorldAlCongress

Kanali në Youtube: World Albanian Congress

https://www.youtube.com/channel/UC991kNZ_IIxolPRr9h_HP3A

Neni 24 – Struktura (organet) e brendshme dhe funksionimi i organizatës


Organizata do të ketë strukturat (organet) e brendshme të saj si mëposhtë:

1. Kongresi Botëror Shqiptar (Asambleja e Përgjithshme)

2. Këshillin Ndërkombëtar Drejtues dhe Ekzekutiv KNDE, i cili përbëhet nga:

A. Aparati Qëndror Drejtues, i cili gjithashtu përbëhet nga:

a) Presidenti – Dr. Jurgen Malaj (Suedi)

c) Sekretari i Përgjithshëm – Msc. Adelina Shehu (Gjermani)

ç) Zëvendës Presidenti – Inxhinier Lirim Rrustaj (Norvegji)

d) Komisioneri i Departamentit të Financave dhe Çështjeve Juridike - PhD Endri Nakaj (Belgjikë)

dh) Kryekomisioneri i Këshillit të të Urtëve - Hysen Perlesha (Mbretëria e Bashkuar)

B. Bordi i Administrimit dhe Organizimit:

 1. Zëdhënësi

 2. Koordinatori i Përgjithshëm – Prof. Dr. Aleksandër Simoni (France)

 3. Sekretare në Marrëdhëniet me Jashtë – Xhesika Dida (Switzerland)

 4. Sekretar i Kongresit Botëror Shqiptar

 5. Komisioneri për Dhomën e Akademikëve dhe Intelektualëve

 6. Komisioneri për Dhomën e Biznesit dhe Investitorëve

 7. Komisioneri për Barazinë Gjinore dhe Diskriminimin

 8. Komisioneri për Historinë, Kulturën dhe Shkollat e Gjuhës Shqipe

 9. Drejtori i Komisionit të Sigurisë, Mobilizimit dhe Inteligjencës Shqiptare.

 

3. Struktura e organizatës në selitë e tjera

(Këshillit Rajonal Drejtues për Komunitetin Shqiptar në shtete të ndryshme)

 1. Kryetar

 2. Sekretar

 3. Zëvendës Kryetar

 4. Koordinator

 5. Komisioneri i Departamentit të Financave dhe Çështjeve Juridike

 6. Komisioneri i Këshillit të të Urtëve

 7. Zëdhënës

 

3. Këshilli Ndërkombëtar i të Urtëve, Akademikëve dhe Intelektualëve Shqiptarë

4. Komisioni Ndërkombëtar i Orientimit: i përbërë nga 5 (pesë) persona që janë titullarë të strukturave të organizatës, ku Zëvendës Presidenti është edhe Kryetari i Komisionit Ndërkombëtar të Orientimit.

5. Dhoma e Sipërmarrjeve, Kapitaleve dhe Investitorëve

6. Departamenti i Financave dhe Çështjeve Juridike

7. Komisioni i Sigurisë, Mobilizimit dhe Inteligjencës Shqiptare

8. Dhoma Ndërkombëtare e Shkollave Shqipe

9. Dhoma Ndërkombëtare e Grave dhe Vajzave Shqiptare

10. Presidenti i nderit

 

VI. PËRQASJET E ORGANIZATËS

 

Organizata jonë në parim të përgjithshëm është për një Shqiptari:

- më një drejtësi dhe mësim të nxjerrë nga e shkuara e saj

- të bashkuar me trojet e veta natyrale,

- me demokraci të brendshme funksionale

- me drejtësi shtetërore dhe shoqërore

- me standart dhe mirëqënie të lartë sociale

- me trashëgimi të gjithanshme brez pas brezi

- si dhe për një Shqiptari të mirë integruar në strukturat Euro-Atlantike.

 

Gjithashtu, ne synojmë me rolin tonë për një Shqiptari me barazi ekonomike dhe politike me vendet e Bashkimit Europian.

Kërkojmë gjithashtu, trashëgiminë e kulturës, gjuhës shqipe, vlerave, traditave autentike, simboleve dhe pasurive tonë kombëtare brez pas brezi si dhe mbrojtjen, lobimin dhe garantimin e lirive dhe të drejtave të shqiptarëve kudo, që jetojnë dhe punojnë anembanë botës.

 

VII. BASHKËPUNUESIT DHE FINANCUESIT

 

Neni 6 – Veprimtaria ekonomike
 

Shoqata mund të ushtroj dhe veprimtari ekonomike pa qënë nevoja që të krijojë një subjekt për qëllimet dhe synimet e saj, me kusht që kjo veprimtari të jetë në përputhje me qëllimet e organizats dhe të ardhurat e saj të përdoren për përmbushjen e qëllimeve të përcaktuara në statut dhe në aktin e themelimit.

 

Neni 7 – Mjetet

 

Mjetet për të cilat shoqata do të realizoj qëllimin dhe synimin e saj janë si mëposhtë :

1. Kuotat e pagimit të anëtarësisë.

2. Lobimi pranë institucioneve dhe personave me influenc financiare dhe kapitalesh.

3. Kontakte të vazhdueshme me rrjete kombëtare dhe ndërkombëtare që veprojnë në këtë fushë.

4. Bashkëpunim me institucionet shtetërore dhe private brenda dhe jashtë vendit.

5. Trajnimi i stafit të organizatës dhe organizimi i seminareve, takimeve, aktiviteteve të shumë llojeve për të shkëmbyer eksperienca me organizatat e tjera brenda dhe jashtë vendit.

6. Nxjerrja e publikimeve për të pasqyruar veprimtarinë e organizatës.

7. Krijimi i grupeve të punës me specialist të kualifikuar për implementimin e projekteve.

8. Çdo lloj aktiviteti tjetër që do të jetë në dobi dhe në mbështetje të qëllimit dhe misionit të vet organizatës.

 

Neni 8 – Ndalimi i shpërndarjes së fitimeve


Të ardhurat nga aktiviteti i ligjshëm i organizatës do të përdoren ekskluzivisht për zhvillimin e objektivave dhe qëllimet e saj.

Nuk lejohet asnjë formë e shpërndarjes së fitimit ose e përfitimit financiar dhe material nga të ardhurat dhe fitimet e organizatës prej personave që janë subjekte të statutit dhe aktit themelues, përveç detyrimeve që janë në formën e pagave, shpërblimeve dhe kompensimeve, që rrjedhin nga kontrata e punës ose kontrata të tjera të ngjashme me të në mbulimin e shpenzimeve të kryera me porosi dhe për llogari të organizatës kur kjo është e mundur dhe në varësi të gjendjes ekonomike të organizatës.

KREU IV

TË ARDHURAT E ORGANIZATËS DHE ADMINISTRIMI I TYRE

 

Neni 61 – Të ardhurat e organizatës


Të ardhurat e organizatës do të sigurohen nga:

1. Të ardhurat dhe financimet nga donatorë të ndryshëm vendas dhe të huaj.

2. Dhuratat, asistencat dhe programet e financuara nga organizata, institucione ndërkombëtare vendase dhe fondacione të huaja.

3. Të ardhurat nga vet aktiviteti i organizatës.

4. Kuotat vjetore të anëtarësisë.

 

Neni 62 – Administrimi i të ardhurave


Rregullat dhe metodat për administrimin financiar të të ardhurave do të përcaktohen në një rregullore të posaçme marrë nga më shumë se gjysma e anëtarëve të Aparati Qëndror Drejtues. Të ardhurat e organizatës përdoren nga organet drejtuese në përputhje me rregulloren përkatëse të miratuar nga Aparati Qëndror Drejtues me qëllim për t’i shërbyer objektivave të organizatës.

 

 

AKTIVITETET E WAC NË 2020

 

Aktiviteti dhe projekti më i rëndësishëm i organizatës për vitin 2020 është padyshim projekti mbarëkombëtar dhe historik: ’’me delegatë shqiptar nga mërgata shqiptar anembanë botës si dhe nga të gjitha trevat shqiptare.

Rreth 65% e buxhetit vjetor (2020) të organizatës do të përdoret për realizimin dhe mbarëvajtjen e këtij kuvendi por edhe për zbatimin e vendimeve të tij pas projektit. Në fund të muajit tetor të këtij viti do të mbahen edhe zgjedhjet e përgjithshme brenda organizatës duke rritur kështu cilësinë si dhe përkushtimin e strukturave në realizimin e vendimeve të të nënshkruar nga delegatët pjesëmarrës të

 

SELIA QËNDRORE DHE KONTAKTI
Neni 11 – Selia Qëndrore

WORLD ALBANIAN CONGRESS  W.A.C


Organizata ka selinë e saj qëndrore në Suedi, në adresën: ’’Handelsmansgatan 10B, P.O/BOX: 252 49, Helsingborg, Sverige (Suedi, P.O BOX: 252 49)’’

Organizata mund të ketë edhe seli të tjera zyrtare brenda dhe jashtë territorit të Suedisë dhe Shqipërisë.

Website: www.walbc.com  ose  www.worldalbaniancongress.org

Email: info@walbc.com  ose  info@worldalbaniancongress.org

Telephone: + 46 79 33 77 837

Address/Headquarter: Handelsmansgatan 10B, P.O.Box: 252 49 Helsingborg, Sverige

Për shumë informacion rreth nesh dhe për të parë galerinë e fotove dhe videove tona: www.walbc.com ose www.worldalbaniancongress.org

Rrjetet Sociale të World Albanian Congress

Faqja Zyrtare në Facebook: World Albanian Congress

Instagram: worldalbaniancongress

Twitter: @WorldAlCongress

Kanali në Youtube: World Albanian Congress

https://www.youtube.com/channel/UC991kNZ_IIxolPRr9h_HP3A

Neni 24 – Struktura (organet) e brendshme dhe funksionimi i organizatës


Organizata do të ketë strukturat (organet) e brendshme të saj si mëposhtë:

1. Kongresi Botëror Shqiptar (Asambleja e Përgjithshme)

2. Këshillin Ndërkombëtar Drejtues dhe Ekzekutiv KNDE, i cili përbëhet nga:

A. Aparati Qëndror Drejtues, i cili gjithashtu përbëhet nga:

a) Kryetari – Dr. Jurgen Malaj (Suedi)

c) Sekretari i Përgjithshëm – Msc. Adelina Shehu (Gjermani)

ç) Zëvendës Kryetari – Inxhinier Lirim Rrustaj (Norvegji)

d) Komisioneri i Departamentit të Financave dhe Çështjeve Juridike - PhD Endri Nakaj (Belgjikë)

dh) Kryekomisioneri i Këshillit të të Urtëve - Hysen Perlesha (Mbretëria e Bashkuar)

B. Bordi i Administrimit dhe Organizimit:

 1. Zëdhënësi

 2. Koordinatori i Përgjithshëm – Prof. Dr. Aleksandër Simoni (France)

 3. Sekretare në Marrëdhëniet me Jashtë – Xhesika Dida (Switzerland)

 4. Sekretar i Kongresit Botëror Shqiptar

 5. Komisioneri për Dhomën e Akademikëve dhe Intelektualëve

 6. Komisioneri për Dhomën e Biznesit dhe Investitorëve

 7. Komisioneri për Barazinë Gjinore dhe Diskriminimin

 8. Komisioneri për Historinë, Kulturën dhe Shkollat e Gjuhës Shqipe

 9. Drejtori i Komisionit të Sigurisë, Mobilizimit dhe Inteligjencës Shqiptare.

 

3. Struktura e organizatës në selitë e tjera

(Këshillit Rajonal Drejtues për Komunitetin Shqiptar në shtete të ndryshme)

 1. Kryetar

 2. Sekretar

 3. Zëvendës Kryetar

 4. Koordinator

 5. Komisioneri i Departamentit të Financave dhe Çështjeve Juridike

 6. Komisioneri i Këshillit të të Urtëve

 7. Zëdhënës

 

3. Këshilli Ndërkombëtar i të Urtëve, Akademikëve dhe Intelektualëve Shqiptarë

4. Komisioni Ndërkombëtar i Orientimit: i përbërë nga 5 (pesë) persona që janë titullarë të

strukturave të organizatës, ku Zëvendës Presidenti është edhe Kryetari i Komisionit Ndërkombëtar të Orientimit.

5. Dhoma e Sipërmarrjeve, Kapitaleve dhe Investitorëve

6. Departamenti i Financave dhe Çështjeve Juridike

7. Komisioni i Sigurisë, Mobilizimit dhe Inteligjencës Shqiptare

8. Dhoma Ndërkombëtare e Shkollave Shqipe

9. Dhoma Ndërkombëtare e Grave dhe Vajzave Shqiptare

10. Presidenti i nderit

VI. PËRQASJET E ORGANIZATËS

 

Organizata jonë në parim të përgjithshëm është për një Shqiptari:

- më një drejtësi dhe mësim të nxjerrë nga e shkuara e saj

- të bashkuar me trojet e veta natyrale,

- me demokraci të brendshme funksionale

- me drejtësi shtetërore dhe shoqërore

- me standart dhe mirëqënie të lartë sociale

- me trashëgimi të gjithanshme brez pas brezi

- si dhe për një Shqiptari të mirë integruar në strukturat Euro-Atlantike.

 

Gjithashtu, ne synojmë me rolin tonë për një Shqiptari me barazi ekonomike dhe politike me vendet e Bashkimit Europian.

Kërkojmë gjithashtu, trashëgiminë e kulturës, gjuhës shqipe, vlerave, traditave autentike, simboleve dhe pasurive tonë kombëtare brez pas brezi si dhe mbrojtjen, lobimin dhe garantimin e lirive dhe të drejtave të shqiptarëve kudo, që jetojnë dhe punojnë anembanë botës.

 

VII. BASHKËPUNUESIT DHE FINANCUESIT

 

Neni 6 – Veprimtaria ekonomike
 

Shoqata mund të ushtroj dhe veprimtari ekonomike pa qënë nevoja që të krijojë një subjekt për qëllimet dhe synimet e saj, me kusht që kjo veprimtari të jetë në përputhje me qëllimet e organizats dhe të ardhurat e saj të përdoren për përmbushjen e qëllimeve të përcaktuara në statut dhe në aktin e themelimit.

 

Neni 7 – Mjetet

 

Mjetet për të cilat shoqata do të realizoj qëllimin dhe synimin e saj janë si mëposhtë :

1. Kuotat e pagimit të anëtarësisë.

2. Lobimi pranë institucioneve dhe personave me influenc financiare dhe kapitalesh.

3. Kontakte të vazhdueshme me rrjete kombëtare dhe ndërkombëtare që veprojnë në këtë fushë.

4. Bashkëpunim me institucionet shtetërore dhe private brenda dhe jashtë vendit.

5. Trajnimi i stafit të organizatës dhe organizimi i seminareve, takimeve, aktiviteteve të shumë llojeve për të shkëmbyer eksperienca me organizatat e tjera brenda dhe jashtë vendit.

6. Nxjerrja e publikimeve për të pasqyruar veprimtarinë e organizatës.

7. Krijimi i grupeve të punës me specialist të kualifikuar për implementimin e projekteve.

8. Çdo lloj aktiviteti tjetër që do të jetë në dobi dhe në mbështetje të qëllimit dhe misionit të vet organizatës.

 

Neni 8 – Ndalimi i shpërndarjes së fitimeve


Të ardhurat nga aktiviteti i ligjshëm i organizatës do të përdoren ekskluzivisht për zhvillimin e objektivave dhe qëllimet e saj.

Nuk lejohet asnjë formë e shpërndarjes së fitimit ose e përfitimit financiar dhe material nga të ardhurat dhe fitimet e organizatës prej personave që janë subjekte të statutit dhe aktit themelues, përveç detyrimeve që janë në formën e pagave, shpërblimeve dhe kompensimeve, që rrjedhin nga kontrata e punës ose kontrata të tjera të ngjashme me të në mbulimin e shpenzimeve të kryera me porosi dhe për llogari të organizatës kur kjo është e mundur dhe në varësi të gjendjes ekonomike të organizatës.

KREU IV

TË ARDHURAT E ORGANIZATËS DHE ADMINISTRIMI I TYRE

 

Neni 61 – Të ardhurat e organizatës


Të ardhurat e organizatës do të sigurohen nga:

1. Të ardhurat dhe financimet nga donatorë të ndryshëm vendas dhe të huaj.

2. Dhuratat, asistencat dhe programet e financuara nga organizata, institucione ndërkombëtare vendase dhe fondacione të huaja.

3. Të ardhurat nga vet aktiviteti i organizatës.

4. Kuotat vjetore të anëtarësisë.

 

Neni 62 – Administrimi i të ardhurave


Rregullat dhe metodat për administrimin financiar të të ardhurave do të përcaktohen në një rregullore të posaçme marrë nga më shumë se gjysma e anëtarëve të Aparati Qëndror Drejtues. Të ardhurat e organizatës përdoren nga organet drejtuese në përputhje me rregulloren përkatëse të miratuar nga Aparati Qëndror Drejtues me qëllim për t’i shërbyer objektivave të organizatës.

AKTIVITETET E WAC NË 2020

 

Aktiviteti dhe projekti më i rëndësishëm i organizatës për vitin 2020 është padyshim projekti mbarëkombëtar dhe historik: ’’me delegatë shqiptar nga mërgata shqiptar anembanë botës si dhe nga të gjitha trevat shqiptare.

Rreth 65% e buxhetit vjetor (2020) të organizatës do të përdoret për realizimin dhe mbarëvajtjen e këtij kuvendi por edhe për zbatimin e vendimeve të tij pas projektit. Në fund të muajit tetor të këtij viti do të mbahen edhe zgjedhjet e përgjithshme brenda organizatës duke rritur kështu cilësinë si dhe përkushtimin e strukturave në realizimin e vendimeve të të nënshkruar nga delegatët pjesëmarrës të

 

SELIA QËNDRORE DHE KONTAKTI
Neni 11 – Selia Qëndrore

WORLD ALBANIAN CONGRESS  W.A.C


Organizata ka selinë e saj qëndrore në Suedi, në adresën: ’’Handelsmansgatan 10B, P.O/BOX: 252 49, Helsingborg, Sverige (Suedi, P.O BOX: 252 49)’’

Organizata mund të ketë edhe seli të tjera zyrtare brenda dhe jashtë territorit të Suedisë dhe Shqipërisë.

Website: www.walbc.com  ose  www.worldalbaniancongress.org

Email: info@walbc.com  ose  info@worldalbaniancongress.org

Telephone: + 46 79 33 77 837

Address/Headquarter: Handelsmansgatan 10B, P.O.Box: 252 49 Helsingborg, Sverige

Për shumë informacion rreth nesh dhe për të parë galerinë e fotove dhe videove tona: www.walbc.com ose www.worldalbaniancongress.org

Rrjetet Sociale të World Albanian Congress

Faqja Zyrtare në Facebook: World Albanian Congress

Instagram: worldalbaniancongress

Twitter: @WorldAlCongress

Kanali në Youtube: World Albanian Congress

https://www.youtube.com/channel/UC991kNZ_IIxolPRr9h_HP3A

World Albanian Congress
THE ALBANIAN DIASPORA GOVERNMENT

 

DHURO PËR SHQIPTARI!

Na ndiqni

 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Instagram

© 2020 by World Albanian Congress. All Rights Reserved.